• Nowości wydawnicze

Efektywność energetyczna. Wybrane zagadnienia

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ukazała się monografia pt. „Efektywność energetyczna. Wybrane zagadnienia” autorstwa dr hab. inż. Bogumiły Wnukowskiej.

Zagadnienia związane z efektywnością energetyczną coraz częściej wpisują się w programy rozwojowe państwa. Zmiany polityki efektywności energetycznej na tle transformacji gospodarczej oparte są głównie na dokumentach, dyrektywach i rozporządzeniach oraz przepisach prawa energetycznego, zgodnie z prawem unijnym. Synteza ta ilustruje ogrom zrealizowanych procesów, w tym opracowanie nowych zasad funkcjonowania rynku energii w Polsce. Odpowiednie agencje rządowe muszą w dalszym ciągu budować strategię zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej. U jej podstaw powinny znajdować się programy dotyczące technologii, np. spalania węgla, energii wodorowej 1, ogniw paliwowych itp.Okładka książki, na okładce nazwa książki, logo Wydawnictwa ora grafika przedstawiająca  maszt energetyczny

W niniejszej monografii Autorka prezentuje techniczne, ekonomiczne i ekologiczne zagadnienia oraz metody służące do badania efektywności energetycznej, szczególnie w odniesieniu do odbiorców przemysłowych.

Z uwagi na obszerność poruszanej tematyki Autorka dokonała wyboru najważniejszych problemów związanych z rynkiem energii, bezpieczeństwem energetycznym, efektywnością energetyczną i metodami stosowanymi w zarządzaniu gospodarką energetyczną, a także z innowacyjnością w energetyce. Praca składa się z wyodrębnionych części spójnych merytorycznie.

W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia związane z energetyką, jej klasyfikacją, rodzajami energii i stosowanymi jednostkami obliczeniowymi. W rozdziale drugim omówiono krajowy system energetyczny, polskie sieci elektroenergetyczne oraz zasady przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W rozdziałach trzecim i czwartym przedstawiono problemy bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako część polityki bezpieczeństwa państwa oraz regulacje związane z efektywnością energetyczną. W rozdziałach piątym i szóstym zaprezentowano najważniejsze uwarunkowania rynku energii elektrycznej, funkcjonowanie odbiorców na tym rynku oraz związane z tym koszty użytkowania energii elektrycznej. Rozdziały siódmy, ósmy i dziewiąty dotyczą metodyki analizy i prognozowania potrzeb energetycznych w różnych zastosowaniach. W rozdziale dziesiątym przedstawiono zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej, komputerowe systemy wspomagające zarządzanie gospodarką energetyczną oraz nowoczesne systemy monitorowania zużycia energii. W rozdziałach jedenastym i dwunastym omówiono najważniejsze urządzenia elektroenergetyczne biorące udział w systemie elektroenergetycznym, a także zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z innowacyjnymi technologiami. W części końcowej zawarto podsumowanie.

Niniejsza monografia jest przeznaczona głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych i ekonomicznych oraz studiów podyplomowych, ale także może służyć jako pomoc dla praktyków życia gospodarczego w instytucjach i przedsiębiorstwach zatrudniających strategów i decydentów. W zakresie analiz i prognoz gospodarki energetycznej pomoże zachować dystans do prezentowanych wyników i umożliwi ocenę ich jakości, a także ułatwi badanie problemu z uwzględnieniem różnych kryteriów. Zagadnienia takie są rozpatrywane w planowaniu i zarządzaniu gospodarką energetyczną różnych grup odbiorców, gdzie na decyzję, np. wyboru danego sposobu racjonalizacji czy zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, ma wpływ szereg czynników.

Monografia w znacznym stopniu bazuje na własnych pracach badawczych Autorki oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy naukowej i dydaktycznej, a także przy realizacji grantów, opracowań specjalistycznych i ekspertyz dotyczących elektroenergetyki przemysłowej oraz prac z zakresu metodyki analizy i prognozowania, metod taksonomicznych i strategii rozwoju sektora energetycznego. W monografii wykorzystano dostępne źródła literaturowe i materiały tematyczne dotyczące poruszanych zagadnień oraz obowiązujące dyrektywy, ustawy i rozporządzenia.

Doktor hab. inż. Bogumiła Wnukowska – profesor Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, autorka oryginalnych artykułów i publikacji naukowych, grantów i ekspertyz dotyczących analizy i prognozowania struktury zużycia energii, elektroenergetyki przemysłowej, metod taksonomicznych, systemów komputerowych wspomagających zarzadzanie gospodarką energetyczną, działań proekologicznych i innowacyjności w energetyce oraz strategii bezpieczeństwa energetycznego. W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria. Współpracuje z Politechniką Wrocławska i politechniką Warszawką. Jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich.