Procedura recenzowania monografii

 1. Do oceny każdej monografii powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora/ów publikacji, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, będących pracownikami nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji.
 2. Monografia przesyłana do recenzenta nie może zawierać danych identyfikujących autora/ów, ani ich afiliacji; obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorami i recenzentami.
 3. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzona na formularzu recenzji zatwierdzonym przez Radę Wydawniczą
  (załącznik nr 9 - arkusz recenzji publikacji - j. polski)
  (załącznik nr 10 - arkusz recenzji publikacji - j. angielski)
 4. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy artykuł może być opublikowany w monografii.
 5. Autor/rzy artykułu zamieszczanego w monografii jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na recenzje i przekazanie jej do Wydawnictwa.
 6. Wydziałowy redaktor tematyczny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w monografii.
 7. Recenzent w arkuszu recenzji publikacji musi oświadczyć, na zasadzie wyboru, że:
 • nie zna tożsamości Autora recenzowanej publikacji i afiliacji,
 • zna tożsamość Autora recenzowanej publikacji i Jego afiliację, ale nie występuje konflikt interesów: 

[za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji].