Rada Wydawnicza

 • dr Bogumiła Wątorek, prof. Uczelni - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - przewodnicząca
   
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz - redaktor naczelny Wydawnictwa - zastępca przewodniczącej
   
 • dr Monika Wierzbicka, prof. Uczelni - przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Collegium Witelona

  Redaktorzy tematyczni reprezentujący dziedziny nauki i dyscypliny naukowe:
   
 • dr Izabela Bernatek-Zaguła - nauki o polityce i administracji, nauki prawne
 • dr Jerzy Buczko - nauki o bezpieczeństwie
 • dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka - językoznawstwo
 • dr Anna Kowal-Orczykowska - pedagogika
 • dr Jan Budka - ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
 • dr Aleksander Klosow - informatyka techniczna i telekomunikacyjna
 • dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska - inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • dr Małgorzata Fortuna - nauki medyczne
 • dr Renata Myrna-Bekas - nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu
 • mgr Mirosław Szczypiorski - Kierownik Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw
 • mgr Przemysław Kulon - sekretarz Wydawnictwa

  Zasady funkcjonowania Rady Wydawniczej
   
 • Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, co najmniej raz w roku.
 • Uchwały Rady podejmowane są przez głosowanie przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 • Z posiedzeń Rady sekretarz Wydawnictwa sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady.
 • Rada jest powoływana przez Rektora.
 • Posiedzenie Rady podczas nieobecności przewodniczącego prowadzi redaktor naczelny Wydawnictwa.
 • W posiedzeniach Rady może brać udział w charakterze obserwatora, członek senatu Uczelni.
 • Rada, lub jej przewodniczący mogą zapraszać na posiedzenie Rady lub na określony punkt porządku posiedzenia inne osoby.
 • Obserwatorzy lub zaproszone osoby mają prawo do wyrażania opinii.

  Zadania Rady Wydawniczej
   
 • Opiniowanie rocznego planu wydawniczego.
 • Wyrażanie opinii w sprawie wielkości nakładów publikacji.
 • Opiniowanie odwołań autorów od decyzji redaktora naczelnego Wydawnictwa lub redaktorów tematycznych.
  Wydawanie opinii w sprawach wniesionych przez Kierownika Działu oraz redaktora naczelnego Wydawnictwa.

  Zadania redaktora naczelnego Wydawnictwa
   
 • Wspieranie działań Kierownika Działu w zakresie poprawy efektywności i prawidłowego funkcjonowania Wydawnictwa.
 • Reprezentowanie Wydawnictwa na zewnątrz, bez możliwości podejmowania decyzji finansowych.
 • Przygotowywanie posiedzeń Rady.
 • Przygotowywanie, we współpracy z przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Collegium Witelona i sekretarzem Wydawnictwa, wniosków oraz ankiet dotyczących oceny punktowej Zeszytów Naukowych Collegium Witelona i monografii stanowiących podstawę ich pozycjonowania na liście punktowanych czasopism naukowych i monografii.
 • Akceptowanie wniosków o otwarcie zlecenia wydawniczego.
 • Akceptowanie materiałów zlecanych do druku pod względem merytorycznym.
 • Desygnowanie redaktora merytorycznego specjalnego zeszytu, lub monografii w uzgodnieniu z Radą lub Prorektorem.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności wydawniczej Uczelni i realizacji rocznego planu wydawniczego.
 • Podpisywania umów wydawniczych z autorami i tłumaczami oraz umów z recenzentami, redaktorami technicznymi, redaktorami językowymi itp., zgodnie z upoważnieniem Rektora.
 • Sprawdzanie i akceptowanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych (zwłaszcza rachunków) dotyczących realizacji umów wydawniczych z autorami i tłumaczami oraz umów z recenzentami, redaktorami technicznymi i redaktorami językowymi.
 • Współpraca z autorami w celu przygotowania publikacji do druku.

  Zadania redaktorów tematycznych
   
 • Wstępna ocena poziomu naukowego tekstu publikacji zaproponowanej do opublikowania.
 • Opiniowanie zgłoszenia publikacji do rocznego planu wydawniczego.
 • Weryfikacja materiałów składających się na publikację zgodnie z zasadami wydawania publikacji określonymi przez Wydawnictwo.
 • Przekazywanie kompletu materiałów publikacji wraz z dokumentacją do redaktora naczelnego Wydawnictwa.