Zasady etyki publikacyjnej

Ghostwriting i guest autorship

Dbając o jak najwyższy poziom merytoryczny monografii wydawanych w Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki zwracamy uwagę na etykę w nauce i wdrożyliśmy procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting" i „guest autorship".

Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w szczególności stosuje wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committe on Publication Ethiscs).

„Ghostwriting" to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

„Guest authorship" polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

W celu zapobieżenia zjawiskom tzw. „Ghostwriting” (nieujawniania nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, pomimo że była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy) i „Guest autorship” (uznanie konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jej wkład w powstanie publikacji był znikomy, albo w ogóle nie miał miejsca) zobowiązuje się współautorów do złożenia oświadczenia o ich twórczym wkładzie w powstanie publikacji (załącznik nr 6).

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest podpisać autorską umowę wydawniczą i złożyć oświadczenie, że praca nie była dotąd publikowana a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek cudze treści lub cudzy materiał ilustracyjny, autor przygotowywanej publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych wypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

Przeciwdziałania praktykom „Predatory Publishers" i „Predatory Journals"

Wydawnictwo stosuje politykę przeciwdziałania praktykom „Predatory Publishers” (drapieżne wydawnictwa) i „Predatory Journals” (drapieżne czasopisma). Autorzy monografii, rozdziałów w monografiach wydawanych przez Wydawnictwo i artykułów naukowych publikowanych w Zeszytach Naukowych Collegium Witelona, nie wnoszą opłat za ich opublikowanie i nie otrzymują honorariów.